Contact

Contact

Prefer using email? Say 👋 at [email protected]

En by i Östergötland under 500 år

Slycke bys historia, inklusive paralleller med den svenska historien, finns dokumenterad i boken

Boken består av två huvuddelar:

Del 1: Byhistoria -

En historisk skildring av livet i och kring gårdarna och samhället Slycke by

Del 2: Gårdsgenealogier -

En historisk ägar- och brukarkronologi för var och en av byns fem gårdar över tidsperioden från c:a 1550 fram till mitten av 1900-talet, innehållande detaljerade beskrivningar av de olika gårdarnas historia, deras ägare, ägarnas familjeband och, i vilken mån de finns dokumenterade i tillgängligt källmaterial, invånarnas öden

Skriven av Hans Slycke

En östgöte i den s k förskingringen har här efter tio års grundliga källstudier skrivit en bok om sin hemby. Boken handlar om en alldeles vanlig östgötsk slättby, vilket paradoxalt nog ger den ett stort allmänt intresse.

Här ges glimtar ur den svenska historien, sedd ur allmogens perspektiv. Vi får läsa om den tid, då riddare och stormän ägde hela byn; om Vasa-tiden, när gamle kung Gösta själv gav råd om dikning, humleodling och avel; om den påfrestande stormaktstiden, när byamännen vart och vartannat år måste rekrytera en ny soldat till kungens krig; om frihetstiden, då bönderna äntligen kunde skatteköpa sina hemman, om skiftena och jordbruksutvecklingen fram till modern tid.

Här berättas om goda år och om missväxtår, om pest, fattigdom och amerikafeber. Och så förstås om överheten, den andliga och den världsliga, som utan pardon ingrep mot tjuveri, lönnbränning, dråp och lönskaläge.

För släktforskare med rötter i Östergötland bör boken vara ett verkligt fynd.

Gårdsgenealogierna omfattar samtliga byns brukare och deras familjer från 15‑, 1600-tal till omkring 1930 och avsnittet om torp och backstugor ger ytterligare personhistoriskt stoff.

Det omfattande personregistret upptar nära 2.000 personer från 100‑talet socknar.


STÅLGÅRDEN ISBN 91-87362-07-4

Boken om Slycke by gavs ut 1992 och finns inte lägre att köpa. För att ändå göra den tillgänglig för (släkt-) forskare och andra intresserade, publiceras nu boken på internet i PDF-format.

En by i Östergötland under 500 år är tryckt i pappersformatet 17,5 ✕ 24,2 cm. Detta format har också använts för reproduction av boken i PDF. Boken är illustrerad med kopior av gamla kartor och andra originaldokument, med fotografier av historiska bruksföremål och äldre byggnader i byn samt med teckningar av författarens egen hand.


Download PDF